Dane osobowe

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się na Kodeksie Prawa Kanonicznego, Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim oraz prawie partykularnym Diecezji Sosnowieckiej.

Liturgia dnia

Sakrament Pokuty

pn. - so.: 15 min przed Mszą św.

nd.: podczas Mszy św.

Rozkład nabożeństw

W tygodniu: 7:00, 18:00

W niedzielę8:00, 10:00 – Msza dla dzieci i młodzieży, 12.00, 18:00

Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Środa18:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu i Nieszpory

Czwartek – 17.00 - 18.00

Nabożeństwo Fatimskie

13-go każdego miesiąca o godz. 18.00 od maja do października

Dane

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła
ul. Wojska Polskiego 50
41-300 Dąbrowa Górnicza

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
75 1020 2498 0000 8702 0222 9052

Historia Akcji Ka­to­lic­kiej w Polsce

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w ro­ku 1928. Choć ja­ko nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z ro­ku 1903. Ten sam pa­pież określił charyzmat sto­wa­rzy­sze­nia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do ży­cia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia sto­wa­rzy­sze­nia w en­cy­kli­ce „Ubi arcano” w ro­ku 1922. Ten sam pa­pież w en­cy­kli­ce „Divini Redemptoris” wy­zna­czył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na na­u­cza­niu Koś­cio­ła. Od te­go cza­su Akcja Katolicka rozwijała się ja­ko sto­wa­rzy­sze­nie ka­to­li­ków świec­kich w oparciu o struktury Koś­cio­ła i w ścisłej współpracy z hierarchią koś­ciel­ną.

Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej

W Polsce przedwojennej sto­wa­rzy­sze­nie zawiązało się w ro­ku 1930. Była to or­ga­ni­za­cja centralistyczna, opierająca się na jednolitym dla ca­łe­go kraju statucie. W ciągu nie­speł­na 10 lat swej dzia­łal­no­ści stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity in­te­li­gen­cji ka­to­lic­kiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wy­bu­chem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo sto­wa­rzy­sze­nie za­ję­ło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski… W bu­do­wa­niu struktur przy­ję­to model włoski sto­wa­rzy­sze­nia oparty na czterech stanach: męż­czy­źni, kobiety, mło­dzież mę­ska, mło­dzież żeńska. Sto­wa­rzy­sze­nie wydawało własne cza­so­pis­mo pod nazwą „Ruch Ka­to­lic­ki”. Patronem Akcji Ka­to­lic­kiej w Polsce wy­bra­ny zo­stał św. Woj­ciech, ja­ko świę­to pa­tro­nal­ne wyznaczono uroczystość Chrys­tu­sa Króla.

Akcja Katolicka po ro­ku 1993

Pierwsze struktury nowego sto­wa­rzy­sze­nia zaczęły powstawać w trzy la­ta po his­to­ry­cznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II. W ro­ku 1996 w całej Polsce, z róż­ną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Ka­to­lic­kiej. Ukoronowaniem podjętych dzia­łań by­ły wybory statutowych władz krajowych sto­wa­rzy­sze­nia przeprowadzone w Częstochowie pod­czas spotkania delegatów instytutów die­cez­jal­nych w dniach 20-21 listopada 1998 ro­ku, w wigilię święta Chrys­tu­sa Króla Wszech­świa­ta. De­le­ga­ci wybrali dziewięcioosobowy zarząd o­raz trzech kandydatów na pre­ze­sa sto­wa­rzy­sze­nia. Po tygodniu prymas Polski, kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szy­deł­ko z die­ce­zji rzeszowskiej. W ten sposób, zgodnie z ży­cze­niem ks. bpa Piotra Ja­rec­kie­go, Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Ka­to­lic­kiej, pod któ­re­go duszpasterską o­pie­ką sto­wa­rzy­sze­nie kształtowało swoją osobowość od cza­su re­ak­ty­wo­wa­nia, „świeccy prze­ję­li cię­żar obowiązków związanych z organizowaniem i dzia­łal­no­ścią sto­wa­rzy­sze­nia”.

Tekst za Krajowym Stowarzyszeniem AK

Akcja Katolicka w Pa­ra­fii Nawrócenia Św. Pa­wła Apostoła w Dąbrowie Górniczej

Parafialny Oddział Akcji Ka­to­lic­kiej powołany zo­stał w październiku 1995 r. wraz ze struk­tu­ra­mi Diecezjalnymi Akcji Ka­to­lic­kiej. Kolejno prezesowali POAK: Stanisław Sokoliński, Jad­wi­ga Zagrodnik, potem pełniącym obowiązek pre­ze­sa był Stanisław Sokoliński. Od lutego 2004 r. rolę tę pełni Wanda Wałek. Od po­czą­tku POAK aktywnie uczestniczył w życiu pa­ra­fii, przy­go­to­wu­jąc oprawę mszy świętych, przy­go­to­wu­jąc Drogę Krzyżową, dbając rów­nież o wła­sną formację duchową uczestnicząc w Studium Pastoralnym, rekolekcjach die­cez­jal­nych, kon­fe­ren­cjach naukowych, w formacji parafialnej. Pomagamy tym naszym parafianom, któ­rzy po­trze­bu­ją wsparcia materialnego, przy­go­to­wu­jąc dla nich paczki z okazji świąt. Or­ga­ni­zu­je­my parafialne pielgrzymki i pielgrzymko-wycieczki. Współorganizujemy wycieczki, pomagamy w organizacji zimowisk i półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży, w organizacji Festiwalu Piosenki. W okresie przed Świętami Bożego Narodzenia odwiedzamy naszych parafian dostarczając im opłatek na stół wigilijny.

Obecnie POAK liczy 14 członków. Spotkania odbywają się w drugą środę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej, jeśli jest taka potrzeba to częściej.