Dane osobowe

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się na Kodeksie Prawa Kanonicznego, Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim oraz prawie partykularnym Diecezji Sosnowieckiej.

Liturgia dnia

Sakrament Pokuty

pn. - so.: 15 min przed Mszą św.

nd.: podczas Mszy św.

Rozkład nabożeństw

W tygodniu: 7:00, 18:00

W niedzielę8:00, 10:00 – Msza dla dzieci i młodzieży, 12.00, 18:00

Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Środa18:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu i Nieszpory

Czwartek – 17.00 - 18.00

Nabożeństwo Fatimskie

13-go każdego miesiąca o godz. 18.00 od maja do października

Dane

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła
ul. Wojska Polskiego 50
41-300 Dąbrowa Górnicza

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
75 1020 2498 0000 8702 0222 9052

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Ksiądz Bosko (1815 – 1888) założyciel zgro­ma­dze­nia salezjańskiego, kapłan który poświęcił całe swoje życie dzieciom i mło­dzie­ży przyrzekł, że całe swoje życie aż do ostatniego tchnienia odda dla swoich biednych chłop­ców. Pragną on wychowywać „do­brych chrześcijan i wzorowych obywateli” w duchu radości, gdyż jak twierdził „szatan boi się lu­dzi radosnych”. Ksiądz Bosko wy­pra­co­wał specjalny system wychowawczy zwany systemem prewencyjnym. Polega on na towarzyszeniu ludziom młodym w ich doj­rze­wa­niu w szko­le, koś­cie­le, na boisku i w do­mu. Dla wielu dzie­ci okazuje się, że Dom Młodzieżowy – Oratorium, jest jedynym do­mem, w któ­rym mogą odnaleźć szacunek, przyjaźń i po­moc. Pomaga w tym pięknym dziele wielu życzliwych lu­dzi, któ­rzy pragną dzie­lić swój czas i swoje życie właśnie z młodymi poprzez różnego rodzaju po­moc jak asystencję, sprzątanie, czy wyposażanie te­go o­środ­ka. Są nimi mło­dzież studiująca i nie tyl­ko, członkowie Akcji Ka­to­lic­kiej, nauczyciele o­raz pedagodzy różnych szkół. Po­szu­ku­je­my nadal chę­tnych, któ­rzy mogliby pomagać w asystencji, udzielać ko­re­pe­ty­cji o­raz pro­wa­dzić różnego rodzaju kółka za­in­te­re­so­wań.

Cele Oratorium

Celem Oratorium jest in­te­gral­ny rozwój młodego czło­wie­ka, tak by stał się wg słów św. Jana Bosko „uczciwym obywatelem i do­brym chrześcijaninem” i odkrył swoje miejsce w Koś­cie­le i świecie. Wychowanie to dokonuje się we­dług systemu prewencyjnego ks. Bosko opartego na rozumie, religii i mi­ło­ści i obejmuje:

 • pogłębienie wiary w Boga Oj­ca, wszys­tkich lu­dzi,
 • kształtowanie postaw otwartości i wrażliwości wobec dru­gie­go czło­wie­ka, tworzenie udanych więzi międzyludzkich i zdolności do współpracy w gru­pie,
 • rozbudzenie akceptacji swojego ży­cia, przyjęcia go ja­ko daru i zadania,
 • rozwój za­in­te­re­so­wań i talentów,
 • troskę o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • pogłębienie wiedzy i sztuki myślenia,
 • przy­go­to­wa­nie do podjęcia zadań ży­cia rodzinnego i społecznego,
 • budzenie wrażliwości na piękno otaczającego świata,

Oratorium osiąga swoje cele przez:

 • prowadzenie świetlicy środowiskowej, która oferuje atrakcyjne spędzenie wolnego cza­su po lekcjach,
 • gromadzenie dzie­ci i mło­dzie­ży w grupach i wspólnotach o charakterze formacyjnym,
 • współpracę z organizacjami państwowymi, ośrodkami wychowawczymi i szkolnymi,
 • prowadzenie ko­re­pe­ty­cji i kółek za­in­te­re­so­wań,
 • działalność sportowo – turystyczną,
 • prowadzenie kawiarenki oratoryjnej,
 • organizowanie imprez rozrywkowo-kulturalnych,
 • organizowanie półkolonii, wyjazdów wakacyjnych i zimowisk, pielgrzymek i rekolekcji,
 • katechezę oratoryjną, rozmowy indywidualne, mod­lit­wy i słówka wieczorne,
 • podejmowanie wszelkich nowych inicjatyw odpowiadających potrzebom miejsca.