Dane osobowe

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się na Kodeksie Prawa Kanonicznego, Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim oraz prawie partykularnym Diecezji Sosnowieckiej.

Liturgia dnia

Sakrament Pokuty

pn. - so.: 15 min przed Mszą św.

nd.: podczas Mszy św.

Rozkład nabożeństw

W tygodniu: 7:00, 18:00

W niedzielę8:00, 10:00 – Msza dla dzieci i młodzieży, 12.00, 18:00

Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Środa18:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu i Nieszpory

Czwartek – 17.00 - 18.00

Nabożeństwo Fatimskie

13-go każdego miesiąca o godz. 18.00 od maja do października

Dane

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła
ul. Wojska Polskiego 50
41-300 Dąbrowa Górnicza

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
75 1020 2498 0000 8702 0222 9052

12 września 1983 r. – dekretem ówczesnego bis­ku­pa częstochowskiego Stefana Baryły, powołano Wikariat Terenowy p.w. „Świę­te­go Pa­wła Apostoła” w obrębie pa­ra­fii Matki Bo­żej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, Wikariuszem Terenowym zo­stał mia­no­wa­ny ks. Donat Kania.

17 listopada 1983 r. nastąpiło otwarcie siedziby Wikariatu i O­środ­ka Katechetycznego w prywatnym do­mu Państwa Szum­bar­skich przy ul. 1-go Maja 65.

W tym dniu rów­nież, wystosowano podanie do U­rzę­du Miejskiego w Dąbrowie Górniczej z prośbą o zezwolenie na bu­do­wę Ka­pli­cy i punktu katechetycznego. Pisma te zapoczątkowały szereg następnych pism i odwołań, zarówno ze stro­ny parafian jak i ks. Bis­ku­pa, do wielu Urzędów Państwowych włącznie z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, któ­re wydawały decyzje odmowne w spra­wie lo­ka­li­za­cji i bu­do­wy nowej ka­pli­cy. Udawały się tam też, wieloosobowe delegacje parafian.

Tymczasem w ciasnych pomieszczeniach prywatnego do­mu, od­by­wa­ły się lekcje religii, a 1 kwietnia 1984 r., odprawiona zo­sta­ła po raz pier­wszy Msza Święta, w której uczestniczyły rzesze parafian. Wspólnota parafialna rozwijała się, dlatego też następne na­bo­żeń­stwa od­by­wa­ły się na zewnątrz budynku, na podwyższonym i zadaszonym ołtarzu polowym.

Cierpliwość i upór parafian wraz ze swoimi duszpasterzami zaowocowały; 4 lipca 1986 r., parafia otrzymała zezwolenie na bu­do­wę nowej ka­pli­cy, lecz bez lo­ka­li­za­cji. Natomiast 10 sierpnia 1986 r., nadeszła decyzja o umiejscowieniu; parcela obok Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 6, między ulicami Wojska Pol­skie­go a 1-go Maja (na której obecnie znajduje się nowa świątynia).

Po wykupieniu placu, 5 listopada 1986 r. złożony w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, projekt zagospodarowania przes­trzen­nego parceli, zo­stał zaakceptowany pozytywnie. Przystąpiono do pracy.

Do celów li­tur­gi­cznych zaadoptowano budynek – barak, który wcześniej służył ja­ko magazyn mąki, a następnie ja­ko garaże. Zde­wa­sto­wa­ny, wymagał wiele pracy, lecz dzięki zaangażowaniu grupy parafian, 24 grudnia 1986 r. od­by­ła się w nim pierwsza Pa­ster­ka.

25 sty­cznia 1987 r., upragnioną przez parafian kaplicę poświęcił ks. Biskup Częstochowski Stanisław Nowak, następca ks. Bp. Stefana Bareły, a 25 marca 1987 r., ks. Biskup wydał Dekret Erygujący parafię p.w. „Nawrócenia Św. Pa­wła Apostoła”. Parafia we­szła w skład Dekanatu Matki Bo­żej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Proboszczem zostaje mia­no­wa­ny ks. Donat Kania, do­tych­cza­so­wy Wikariusz Terenowy.

7 czerwca 1987 r., ks. Biskup Pomocniczy Częstochowski Miłosław Kołodziejczyk poświęcił plac pod bu­do­wę Nowej Świą­ty­ni, na któ­rym umieszczona zo­sta­ła figura patrona pa­ra­fii Św. Pa­wła. Zo­sta­ła ona poświęcona 18 października 1987 r. przez ks. Bis­ku­pa Pomocniczego w Częstochowie Fran­cisz­ka Musiela.

Po trwających długo formalnościach i procesie projektowym, utrudnionym przez szkody górnicze, w czerwcu 1989 r., roz­po­czę­to wykopy pod koś­ciół, po czym przystąpiono do bu­do­wy fundamentów.

W 1990 r., następują zmia­ny personalne w pa­ra­fii. Proboszczem zostaje mia­no­wa­ny ks. Jerzy Skotnicki, który tę funkcję pełni do lipca 1995.

25 marca 1992 r., Ojciec Świę­ty Jan Paweł II, powołał do istnienia Diecezją Sosnowiecką (w skład której we­szła Dąbrowa Gór­ni­cza, a zarazem nasza parafia). Biskupem Ordynariuszem nowej Die­ce­zji, Pa­pież mianuje ks. doktora Adama Śmigielskiego – sa­le­zja­ni­na.

2 sierpnia 1995 r. z polecenia Księ­dza Bis­ku­pa Adama Śmigielskiego, parafię naszą prze­ję­li Księża Sa­le­zja­nie z Prowincji Wro­cław­skiej – Proboszcz ks. Henryk Maternia, wikary ks. Tomasz Gliwa, katecheta ks. Lesław Klamer.

Przed nowymi kapłanami staje trudne zadanie, przede wszystkim zdobycie zaufania parafian. Następują istotne i wi­do­czne zmia­ny, zarówno w duszpasterstwie jak i na placu bu­do­wy, któ­re po pięciu latach stagnacji, wymagał wiele pracy.

Po szczegółowych ekspertyzach zmianie uległy plany bu­do­wy ko­ścio­ła, do realizacji których przystąpiono niezwłocznie.

Roboty by­ły utrudnione i czasochłonne, gdyż niezabezpieczone fundamenty uległy erozji cza­su. Pomimo te­go w 1996 r. pier­wszy etap bu­do­wy zo­stał zrealizowany. Wykonano nową płytę podłogową ko­ścio­ła, solidnie przygotowaną pod przyszłe mury.

Równocześnie dokonano wiele zmian w tymczasowej ka­pli­cy. Na ścianie pre­zbi­ter­ium Nowy Krzyż-centrum na­szej wiary, cen­trum odradzającej się Wspólnoty Parafialnej.

W historyczny dzień 14 września 1997 r. zgromadziliśmy się licznie wokół Te­go Krzyża aby uczestniczyć w Eucharystii, po raz pier­wszy odprawionej na płycie nowo budującej się Świą­ty­ni Parafialnej. Mszy Św. Koncelebrowanej przewodniczył ks. Biskup A­dam Śmigielski, pod­czas której do­ko­nał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego w mury ko­ścio­ła.

Rok 1998 przynosi kolejne waż­ne wydarzenia w pa­ra­fii. Po raz drugi, już w wyższych murach nowego ko­ścio­ła, od­by­ła się u­ro­czy­sta Msza Św. celebrowana przez ks. Bis­ku­pa Or­dy­nar­iu­sza Die­ce­zji Sosnowieckiej Adama Śmigielskiego, z okazji setnej ro­czni­cy o­bec­no­ści Sa­le­zja­nów w Polsce, pierwszej ro­czni­cy wmurowania kamienia węgielnego o­raz trzeciej ro­czni­cy przybycia Księ­ży Sa­le­zja­nów do na­szej pa­ra­fii. Pod­czas Eucharystii ks. Biskup poświęcił obraz Św. Jana Bosko, który umieszczony jest w pre­zbi­ter­ium. W u­ro­czy­sto­ści uczestniczył Ksiądz Inspektor Prowincji Wro­cław­skiej Franciszek Krasoń. La­ta 1999-2000 to kolejne la­ta intensywnej bu­do­wy jak i ożywionego ży­cia parafialnego.

1 kwietnia 2001 r., wpisał się na trwałe w karty parafialnej hi­sto­rii. Po raz czwarty, w murach nowej Świą­ty­ni, już pokrytej da­chem, nasz Pasterz Diecezjalny ks. Biskup A­dam Śmigielski przewodniczył Mszy Świę­tej, pod­czas której poświęcił cztery krzyże u­mie­szczo­ne na szczytach na­sze­go ko­ścio­ła. Uroczystość była bar­dzo podniosła, gdyż Je­go Ekscelencja Ksiądz Biskup obchodził 50 ro­czni­cę wstąpienia do Zakonu Sa­le­zja­nów, a ks. Proboszcz obchodził 35 ro­czni­cę Święceń Kapłańskich.

W 2001 ro­ku budowa ko­ścio­ła wkracza w etap końcowy. Zostają wykonane trudne prace kanalizacyjne, następnie wy­bu­do­wa­no schody i zamontowano okna.

29 czerwca 2002 r. zostają zamontowane drzwi i od te­go cza­su na­bo­żeń­stwa odprawiane są w nowej Świą­ty­ni z przerwami kie­dy wykonywano prace wykończeniowe wnętrz.

W 2003 ro­ku nowy koś­ciół nabierał blasku każdego dnia. Pojawiły się tynki i stropy podwieszane, wykonano instalacje e­lek­try­czną. W pre­zbi­ter­ium wykonano posadzkę marmurową, na której ustawiono ołtarz, ambonę i chrzcielnicę. W Święta Bo­że­go Na­ro­dze­nia po raz kolejny z radością powitaliśmy Je­go Ekscelencję Księ­dza Bis­ku­pa Adama Śmigielskiego, który podarował nam fi­gu­rę Matki Bo­żej Fatimskiej. Pod­czas Eucharystii do­ko­nał Jej poświecenia o­raz poświęcił ołtarz.

W uroczystość odpustową w styczniu 2004 ro­ku, gościliśmy Księ­dza Inspektora – Inspektora prowincji Wro­cław­skiej Fran­cisz­ka Krasonia, który w pięknie oświetlonym nowym ko­ście­le, głosił dla nas Sło­wo Boże. W tym też ro­ku 2004 wykonano szereg prac w za­ple­czu duszpasterskim.

Pod­czas uroczystej Mszy Świę­tej odpustowej w 2005 ro­ku, Ksiądz Biskup A­dam Śmigielski do­ko­nał poświęcenia Stacji Drogi Krzy­żo­wej o­raz Chrzcielnicy. Po wykonaniu marmurowej posadzki na płycie ko­ścio­ła, świątynia zostaje przygotowana do konsekracji.

W lipcu 2005 ro­ku w wy­ni­ku zmian personalnych parafię opuścilł ks. Proboszcz Henryk Maternia. Nowym proboszczem zo­stał mia­no­wa­ny ks. Ryszard Jeleń.

W tym ro­ku je­go Ekscelencja Księdz Biskup do­ko­nał Konsekracji Nowej Świą­ty­ni; na­sze­go nowego Do­mu Mod­lit­wy, do któ­re­go prowadzi nas Krzyż Chrys­tu­sa – Cen­trum na­szej wiary.

Zo­sta­ła odsłonięta rów­nież pamiątkowa tablica dedykowana Księdzu Kanonikowi Henrykowi Materni – Proboszczowi ja­ko wy­raz wdzięczności parafian za trud, który włożył w dzieło bu­do­wy te­go pięknego ko­ścio­ła. Od 2006 ro­ku nowym proboszczem zostaje mia­no­wa­ny ks. Zbigniew Porębski.