Dane osobowe

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się na Kodeksie Prawa Kanonicznego, Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim oraz prawie partykularnym Diecezji Sosnowieckiej.

Liturgia dnia

Sakrament Pokuty

pn. - so.: 15 min przed Mszą św.

nd.: podczas Mszy św.

Rozkład nabożeństw

W tygodniu: 7:00, 18:00

W niedzielę8:00, 10:00 – Msza dla dzieci i młodzieży, 12.00, 18:00

Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Środa18:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu i Nieszpory

Czwartek – 17.00 - 18.00

Nabożeństwo Fatimskie

13-go każdego miesiąca o godz. 18.00 od maja do października

Dane

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła
ul. Wojska Polskiego 50
41-300 Dąbrowa Górnicza

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
75 1020 2498 0000 8702 0222 9052

OGÓLNE INFORMACJE O ZGROMADZENIU

Charyzmat

Ewangelizacja mło­dzie­ży biednej, opuszczonej i za­gro­żo­nej.

Data powstania

1859 r., zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 23 lipca 1864 r., w Polsce od 1898 r.

Duchowość

Wzorem ży­cia i realizacji powołania do świętości jest dla sa­le­zja­nów życie i działalność św. Jana Bosko. Modlitewna uwaga skie­ro­wa­na na obecność Du­cha świę­te­go i działanie podejmowane z mi­ło­ści Bo­żej daje salezjanom gwarancję bycia, jak ich założyciel, kon­tem­pla­cyj­ny­mi w działaniu.

Miłość do młodych i realizowanie drogi do świętości przez uczestnictwo w procesie wychowawczym jest podstawowym rysem cha­ry­zma­tu salezjańskiego. Hasło „daj mi dusze” określa stosunek do Boga i zwraca uwagę na wagę kontemplacji w odniesieniu do waż­no­ści działania.

W systemie wychowania salezjańskiego szcze­gól­ną rolę odgrywa pobożność maryjna. Św. Jan Bosko, zakładając To­wa­rzy­stwo Sa­le­zjań­skie, powierzył je Ma­ryi, któ­rą wybrał na główną patronkę.

W swo­im życiu sa­le­zja­nie czczą rów­nież ja­ko szczególnych opiekunów św. Józefa i św. Fran­cisz­ka Salezego, a tak­że św. Do­mi­ni­ka Savio o­raz innych członków salezjańskiej wspólnoty wyniesionych do chwały ołtarzy.

Działalność

Podstawowym wymiarem realizacji powołania sa­le­zja­nów jest praca wśród mło­dzie­ży, przede wszystkim biednej, opuszczonej i za­gro­żo­nej, która odczuwa szcze­gól­ną po­trze­bę mi­ło­ści i ewangelizacji. Obecnie swoją misję apostolską realizują w różnorodnych for­mach, uwarunkowanych potrzebami mło­dzie­ży i Ko­ścio­ła. Zasadniczo speł­nia­ją swe po­słan­nic­two przez pracę w oratoriach i o­środ­kach mło­dzie­żo­wych. Wychowaniem starają się objąć tak­że rodzinę i in­ne środowiska, w których żyją młodzi ludzie.

Inną, bezpośrednią formą pracy wy­cho­waw­czej z młodzieżą jest prowadzenie szkół, internatów i burs, w których troszczą się o in­te­gral­ny rozwój uczniów. Swoje po­słan­nic­two realizują tak­że w parafiach, wychodząc naprzeciw problemom duszpasterskim Ko­ścio­łów partykularnych. Czę­sto parafia jest pierwszym miejscem nawiązania kontaktów z młodzieżą i podstawą do rozwijania dzia­łal­no­ści oratoryjnej.

Historia

Założycielem To­wa­rzy­stwa świę­te­go Fran­cisz­ka Salezego jest św. Jan Bosko. Kapłan ten poświęcił swe powołanie pracy wśród mło­dzie­ży. W 1855 r. w Turynie wraz z 18-osobową grupą założył Zgromadzenie Sa­le­zjań­skie, któ­re Stolica Apostolska za­twier­dzi­ła w 1864 r.

Dzieło rozszerzyło się po­cząt­ko­wo we Włoszech, później na kontynencie europejskim i misjach. Dla zajęcia się dziewczętami, wraz z Marią Dominiką Mazzarello założył żeńskie Zgromadzenie Córek Ma­ryi Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych. W celu zyskania świec­kich i włą­cze­nia ich w sa­le­zjań­skie dzieło wychowawcze ks. Bosko założył Sto­wa­rzy­sze­nie Współpracowników Salezjańskich.

Św. Jan Bosko zmarł w 1888 r. przekazując dzieło apostolskie 774 salezjanom pracującym w 57 domach. Obecnie sa­le­zja­nie li­czą ok. 17 tys. członków, pra­cu­ją w 2 tys. pla­ców­kach w 90 krajach.

Pier­wszy dom w Polsce sa­le­zja­nie otworzyli w 1898 r. w Oświęcimiu. Już w 1923 r. powstała polska prowincja, która w 1933 r. po­dzie­li­ła się na dwie: północną i południową. Taki podział przetrwał do 1978 r.

Po II wojnie światowej w związku z zagrabieniem przez państwo wszy­stkich szkół i dzieł wychowawczych, odpowiadając na po­trze­bę cza­su To­wa­rzy­stwo przejęło parafie na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Cały wysiłek zo­stał przesunięty z dzia­łal­no­ści wy­cho­waw­czej w szkołach i internatach na akcje duszpasterskie. Po 1989 r. powoli sa­le­zja­nie mogą znów otwierać szkoły, oratoria i in­ne dzie­ła wychowawcze.

2. ZAŁOŻYCIEL SA­LE­ZJA­NÓW

Św. Jan Bosko

3. PRZEŁOŻENI GENERALNI ZGRO­MA­DZE­NIA

  • KS. JAN BOSKO – 18.12.1859 wy­bra­ny Przełożonym Generalnym. 31.01.1888 zmarł w 29 ro­ku peł­nie­nia u­rzę­du
  • KS. MICHAŁ RUA – 11.02.1888 Leon XIII ogłasza go nowym Przełożonym Generalnym. 06.04.1910 zmarł w 22 ro­ku peł­nie­nia u­rzę­du.
  • KS. PAWEŁ ALBERA – 16.08.1910 wy­bra­ny Przełożonym Generalnym. 28.10.1921 zmarł w 12 ro­ku peł­nie­nia u­rzę­du.
  • KS. FILIP RINALDI – 24.04.1922 wy­bra­ny Przełożonym Generalnym. 05.12.1931 zmarł w 10 ro­ku peł­nie­nia u­rzę­du.
  • KS. PIOTR RICALDONE – 16.05.1932 wy­bra­ny Przełożonym Generalnym. 25.11.1951 zmarł w 20 ro­ku peł­nie­nia u­rzę­du.
  • KS. RENATO ZIGGIOTTI – 01.08.1952 wy­bra­ny Przełożonym Gen eralnym. 27.04.1965 wycofał się w 13 ro­ku z peł­nie­nia u­rzę­du.
  • KS. ALOJZY RICCERI – 27.04.1965 wy­bra­ny Przełożonym Generalnym. 15.12.1977 zastąpiony w 13 ro­ku peł­nie­nia u­rzę­du.
  • KS. IDZI VIGANO – 15.12.1977 wy­bra­ny Przełożonym Generalnym. 23.06.1995 zmarł w 18 ro­ku peł­nie­nia u­rzę­du.
  • KS. JAN EDMUND VECCHI – 20.03.1996 wy­bra­ny Przełożonym Generalnym. 23.01.2002 zmarł w 6 ro­ku peł­nie­nia u­rzę­du.
  • KS. CHAVEZ VILLANUEVA PASCUAL – 3.04.2002 wy­bra­ny Przełożonym Generalnym.